A Pp. 33.§-a szerint perben fél az lehet (perbeli jogképesség), akit a polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek és kötelezettségek terhelhetnek. A Ptk. 2:1. § (1) bekezdése alapján minden ember jogképes, feltétel nélkül. A Ptk. 3:1. (1) bekezdése alapján a jogi személyek is jogképesek.

 

A Pp. 34.§-a szerint perben az rendelkezik cselekvőképességgel, aki a polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel rendelkezik, aki olyan, cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, akinek a polgári jog szabályai szerinti cselekvőképessége a per tárgyára, illetve a perbeli eljárási cselekményekre kiterjedő hatállyal nincs korlátozva, vagy aki a per tárgyáról a polgári jog szabályai szerint érvényesen rendelkezhet. A perbeli cselekvőképeséggel rendelkező fél személyesen, vagy meghatalmazott útján járhat el az eljárás során.

 

A perbeli jogképesség hiánya a keresetlevél hiánypótlási felhívás nélküli visszautasításához vezet, míg perbeli cselekvőképesség hiányában pedig a fél nevében törvényes képviselője jár el.

 

Ezzel szemben a perbeli legitimáció, mint perindítási jogosultság (kereshetőségi jog) a fél és a per tárgya közötti anyagi jogi kapcsolatra vonatkozik, vagyis arra: a felperest megilleti-e, és éppen a felperes illeti-e meg a keresettel érvényesített jog az alperessel szemben. A perbeli legitimáció hiánya a kereset érdemi elutasításához vezet. A perbeli legitimáció főszabályként anyagi jogi kérdés. Kivételesen lehet eljárásjogi kérdés is, ha a pert csak jogszabályban erre feljogosított személy indíthatja meg, vagy csak meghatározott személyekkel szemben indítható.

 

© 2020 Mihalics Ügyvédi Iroda

Call Now