Gépjárműtűz által ingatlanban okozott károk megtérítése, avagy a gépjármű forgalomban való részvétele az Európai Unió Bíróságának értelmezésében

Bevezetés:

Spanyolországban kigyulladt és tüzet okozott egy lakóingatlan magángarázsában egy több mint 24 órája nem vezetett gépkocsi. A tűz e gépkocsi áramkörében keletkezett.

A magángarázsban keletkezett károk megtérítésére az ingatlan ingatlanbiztosítója megtérítette az ingatlanban keletkezett kárt, majd keresetet nyújtott be a gépjármű  biztosítója ellen, amelynél a gépjármű tulajdonosa felelősségbiztosítását kötötte. Az ingatlanbiztosító az általa kifizetett összeg és törvényes kamatainak a részére történő megfizetését kérte, mivel a baleset amely a károkat okozta, gépjármű-felelősségbiztosítással fedezett közlekedési eseményből eredt.

Gépjármű forgalomban való részvétele:

A peres eljárás kapcsán központi kérdéssé vált, hogy a gépjármű-felelősségbiztosítás kiterjed-e olyan balesetre, amelyben az érintett gépjármű motorja nem volt beindítva, miközben egy magángarázsban parkolt és semmilyen kockázatot nem jelentett a közutak használói számára.

E tekintetben az eljáró spanyol tartományi bíróság a „közlekedési esemény” fogalmának tág értelmezését adta. E szerint a fogalom alá tartozik az olyan helyzet is, amikor a tulajdonos által egy magángarázsban nem állandó jelleggel tartott gépjármű kigyullad, amennyiben a tűz a gépjárműben rejlő okoknak tulajdonítható, harmadik személy közrehatása nélkül. Ennek megfelelően nem csak azok a helyzetek tartoznak a közekedési esemény fogalma körébe, amikor a gépjármű helyet változtat, hanem azok a helyzetek is, amikor a gépjármű motorja nincs beindítva, valamint amikor a jármű útja során megáll és akkor gyullad ki.

Ezzel szemben a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a spanyol jog értelmében nem tartozik a közlekedési esemény fogalma alá az a helyzet, amikor egy olyan személygépjárművet érint a tűzeset, amely közúton parkolt és a fagykárok elkerülése érdekében le volt fedve. E bíróság ítélkezési gyakorlata szerint ugyanis álló gépjármű esetén, amennyiben a baleset nincs összefüggésben a jármű szállítási funkciójával, nincs szó a kötelező felelősségbiztosítás által fedezett közlekedési eseményről.

Emellett a spanyol jog szerint a gépjármű vezetője nem felel azokért a károkért, amelyek a gépjármű közlekedése folytán, a gépjármű vezetésétől független vis maior eredményeként következnek be. Azonban a gépjármű hibája, illetve berendezéseinek vagy valamely alkatrészeinek meghibásodása nem tekinthető vis maior esetnek, így az ilyen helyzetek nem zárják ki a kötelező gépjármű-biztosítás fedezetét sem.

Az alapügyben eljáró bíróság úgy vélte, hogy ha a tűzeset álló gépjárműben történik, de a tűz oka a gépjármű helyzetváltoztatáshoz szükséges vagy hasznos funkciójában keresendő, akkor az a gépjármű szokásos funkciójához kapcsolódik. Másrészt azt a helyzetet viszont, amikor a gépjármű magángarázsban parkol, ki kell zárni a gépjármű forgalomban való részvételének fogalma alól, amennyiben nincs kapcsolat a baleset és a jármű forgalomban való részvétele között, akár a gépjármű korábbi használata és a baleset közötti időbeli távolság, akár a baleset bekövetkezésének módja okán.

Az Európai Unió Bíróságának megállapításai:

A fenti ellentmondások feloldására az eljáró bíróság „a gépjármű forgalomban való részvétele” fogalom értelmezését kérte az Európai Unió Bíróságától, amely azt a megállapítást tette, hogy a fogalom hatálya nem korlátozódik a közúti forgalmi helyzetekre, azaz a közúti forgalomra. Ennek megfelelően a fogalomba beletartozik a gépjárművek minden olyan használata, amely összeegyeztethető e járművek szokásos funkciójával.

Mivel a gépjárműveknek jellemzőiktől függetlenül az a rendeltetése, hogy azokat rendszeresen szállítási eszközként használják, e fogalomba beletartozik a gépjármű szállítási eszközként való mindenfajta használata is. Azok az időszakok, amikor egy gépjármű parkol és mozdulatlan, olyan természetes és szükségszerű szakaszoknak tekinthetők, amelyek szerves részét képezik e gépjármű szállítóeszközként való használatának.

Összegzés:

A fentiekből kitűnik tehát, hogy egy gépjárművet szállítóeszköz funkciójának megfelelően használnak, amikor helyet változtat, de főszabály szerint akkor is, ha két helyváltoztatás között éppen parkol.

A jelen ügyben megállapításra került, hogy egy gépjárműnek egy magángarázsban való parkolása a gépjármű szállítóeszköz funkciójának megfelelő használatát valósítja meg, amely a gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetét megalapozza.

 

Jogi segítségre van szüksége a fenti témában?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Nyomtatás