Együttműködési kötelezettség keresőképtelenség ideje alatt

Az Ítélőtábla egy nemrég közzétett határozatában kimondta, hogy a munkavállaló keresőképtelen betegállományának ideje alatt az eszközök átadására vonatkozó együttműködési kötelezettségét szabályszerű közlés hiányában nem sérti meg.

 

A határozat alapjául szolgáló tényállás szerint a munkavállalót a keresőképtelenségének ideje alatt a munkáltató SMS üzenetben megkereste, és kérte, hogy a részére a munkaviszonyával összefüggésben átadott eszközök adja vissza akként, hogy azokat egy futár el fogja hozni tőle. Ezt követően a munkáltató 2 alkalommal is futárt küldött a munkavállalóhoz az eszközök munkavállaló általi átadása érdekében, azonban a munkavállaló a futár érkezését nem észlelte, a telefonját sem vette fel, és így egyik alkalommal sem nyitott ajtót. Tekintettel arra, hogy a munkavállaló nem adta át az eszközöket a futárnak, a munkáltató írásban felszólította, hogy a nála lévő eszközöket adja át, melyre a munkavállaló írásban válaszolt, és kifejtette, hogy álláspontja szerint a munkáltató zaklatja a keresőképtelenségének az ideje alatt. A munkavállaló levelét követően a munkáltató azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyt. A munkavállaló nem értett egyet az azonnali hatályú felmondás jogszerűségével, és keresetében kérte a munkáltató kötelezését az elmaradt munkabére megfizetésére.

A munkaügyi bíróságnak tehát a fenti tényállás alapján abban kellett állást foglalnia, hogy a munkavállaló megsértette-e az együttműködési kötelezettségét akkor, mikor az eszközöket a munkáltató kérésére nem adta át, és hogy a munkavállaló ezen magatartása szándékos, vagy súlyosan gondoltan volt-e, mellyel megalapozta az azonnali hatályú felmondást.

Az elsőfokú bíróság egyetértett a munkáltatóval abban, hogy a munkavállaló megszegte az együttműködési kötelezettségét, továbbá az általa küldött levél szokatlan hangvételű volt, mely magatartásokat összességében értékelve megalapozott volt az azonnali hatályú felmondás. Mindezekre tekintettel a kereseti kérelmet elutasította.

Az Ítélőtábla határozatában megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, azonban döntésével és indokolásával nem értett egyet, melynek következtében az elsőfokú ítéletet megváltoztatta.

Az Ítélőtábla vizsgálta az azonnali hatályú felmondás feltételeinek a fennállását, tehát azt, hogy a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul jelentős mértékben történő megszegésének esetei fennállnak-e, melyet a munkáltatónak kellett volna bizonyítania. A munkáltató azonban kizárólag azt rótta a munkavállaló terhére, hogy a munkaeszközök visszaszolgáltatása a munkavállaló szándékos magatartása miatt hiúsult meg.

Az Ítélőtábla kiemelte, hogy nagy jelentősége van annak, hogy a munkavállaló a perbeli időszakban keresőképtelen volt, melynek következtében a munkavégzési és a rendelkezésre állási kötelezettsége alól mentesült. Az, hogy a munkavállaló a futár megérkezését nem észlelte nem tekinthető szándékos, sőt még súlyosan gondatlan magatartás sem, figyelembe véve azon körülményt is, hogy a munkáltató nem adott meg konkrét időpontot a futár érkezésére, és hogy a családi házban nincs csengő, továbbá hogy a munkavállaló a keresőképtelensége tartama alatt nem volt kötelezhető rendelkezésre állásra sem. A felek a munkaviszonyban sem állapodtak meg abban, hogy a munkavállaló a keresőképtelensége alatt is köteles lenne az e-mail levelezését és a telefonját figyelni. Az Ítélőtábla határozatában kifejtette, hogy a munkavállaló által küldött levél sem tekinthető olyan magatartásnak, mely a munkaviszony további fenntartását lehetetlenné teszi, az nem bántó hangnemben került megírásra. Mindezen indokok alapján az azonnali hatályú felmondás nem volt sem valós sem pedig okszerű, melynek következtében a munkaviszony jogellenesen került megszüntetésre a munkáltató által.  Az Ítélőtábla ezen indokokra figyelemmel a felperes keresetének helyet adott és a munkáltatót kötelezte a kártérítés megfizetésére.

Az Ítélőtábla kiemelte azonban, hogy amennyiben a felek pontosan megállapodtak volna az átadás időpontjában, és a munkavállaló a futár megérkezésének általa történő észlelése ellenére nem adta volna át az eszközöket, úgy akkor már szándékosan megsértette volna az együttműködési kötelezettségét, mely megalapozhatta volna az azonnali hatályú felmondást, azonban a perbeli esetben ez nem állt fenn.

Jogi segítségre van szüksége a fenti témában?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Nyomtatás