Az indokolási kötelezettségről

Egy munkajogviszony fennállása során számtalan esetben nem a munkavállaló mond fel, hanem a munkáltató dönt úgy, hogy megszünteti a munkavállaló munkaviszonyát. Míg a munkavállalónak nem kötelessége a felmondását megindokolni, addig a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. § (1) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a munkáltató felmondása esetén köteles a felmondását megindokolni. A törvény 66. § (2) meghatározza azt is, hogy milyen indokokra tekintettel van lehetősége a munkáltatónak felmondani a munkavállaló munkaviszonyát. A munkáltató csak a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okra alapíthatja a felmondását. A törvény kifejezetten kimondja, hogy az indokolásból világosan ki kell tűnnie a megszüntetés okának. Sok esetben előfordul azonban, hogy a munkáltató által közölt felmondásból világosan nem állapítható meg a munkaviszony megszüntetésének az indoka, mely a felmondás jogellenességét eredményezi és jelentős következményekkel jár

A nem megfelelő munkáltatói felmondás következményei

Egy konkrét jogesetben a munkavállaló üzletkötőként áll foglalkoztatásban a munkáltatónál. A munkáltató pár hónappal később úgy döntött, hogy felmondja a munkavállaló munkaviszonyát, és  felmondása indokaként a forgalom visszaesést jelölte meg. A munkavállaló ezen indokolást nem fogadta el, és pert indított a munkáltató ellen munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt, és elmaradt munkabér címén kártérítést követelt. Arra hivatkozott, hogy a munkáltató felmondása nem felel meg a törvényi előírásoknak, és világosan nem lehet megállapítani belőle, hogy a felmondásnak mi volt az oka. Arra a munkavállaló magatartása miatt vagy a munkáltató érdekkörében felmerült okból került e sor.

Az elsőfokú bíróság megállapításai

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét visszautasította, és azt állapította meg, hogy az alperes indoklása egyértelmű volt, erre tekintettel nem állapítható meg a felmondás jogellenessége. Álláspontja szerint az alperes indoklása tartalmazott annyi információt hogy az a világosság követelményének megfeleljen.

A másodfokú bíróság álláspontja

A felperes fellebbezéssel élt az elsőfokú bíróság döntésével szemben. A másodfokú bíróság közbenső ítéletet hozott, melyben hivatkozott az MK. 95. számú állásfoglalásra is, és kifejtette, hogy nem az a lényeges, hogy a felmondás részletező vagy összefoglaló indoklást tartalmaz e, hanem az hogy a felmondásból egyértelműen megállapítható legyen miért nincs szükség a továbbiakban a munkavállaló munkájára. A másodfokú bíróság álláspontja szerint a forgalom-visszaesés nem elégíti ki a világos indokolás követelményét, tekintettel arra, hogy a munkavállaló számára ebből nem derül ki miért nincs szükség a továbbiakban a munkájára.

Kúria döntése

Az alperes felülvizsgálati kérelemmel élt a másodfokú bíróság döntésével szemben. Álláspontja szerint a felmondásából egyértelműen megállapítható, hogy miért nincs szükség a felperes munkájára, az világos, és megfelel a törvényi követelményeknek. A felperes a közbenső ítélet hatályban való fenntartását kérte. A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem alaptalan. Álláspontja szerint a felmondásból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy miért nincs szükség a munkavállaló munkájára a jövőben. Tekintettel arra, hogy az alperes csak a forgalom csökkenését jelölte meg indokként, ebből nem derült ki, hogy miért nincs szükség tovább a felperes munkájára. Az alperesnek létszámcsökkentésre, vagy átszervezésre kellett volna hivatkoznia, mely megfelelő indok lett volna a felmondásra, és a világosság követelményének teljes mértékben megfelelt volna. Tekintettel azonban arra, hogy ezt nem tette meg az alperes, a felmondása nem felelt meg a valós, világos és okszerű indokolás törvényi követelményeinek, mely miatt jogellenesnek tekintendő. (Kúria, Mfv.I.10.677/2016.)

Következtetés

Fentiekre tekintettel egyértelműen megállapítható, hogy a munkáltatóknak nagyon lényeges érdekük az indokolási kötelezettségük helyes megfogalmazása, ellenkező esetben ugyanis könnyen abba a hibába eshetnek, hogy a felmondásuk nem lesz jogszerű, mely jelentős költségekkel is járhat. Minden esetben szükséges tehát az Mt. rendelkezéseit szem előtt tartani, és azoknak teljes körűen eleget tenni.

© 2018 Mihalics Ügyvédi Iroda