Irodánk a GDPR rendelkezéseinek  maradéktanul megfelelő adatvédelmi tájékoztató magas színvonalú elkészítését vállalja. További információért vegye fel a kapcsolatot velünk!

Cikksorozatunk előző részében – az érintetteket megillető jogosultságok közül – a törléshez (elfeledtetéshez) való jog, illetve az annak kialakulásához vezető út került részletes bemutatásra, hogy miért és miként jutott el a szóban forgó érintetti jogosultság az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatából a rendeleti szintű, normatív szabályozásig. Jelen fejezetben kitérünk az érintettet megillető további jogosultságokra, amelyeknek a vállalkozásoknak körültekintően kell eleget tenni 2018. május 25. után.

Az adatkezeléssel, illetve feldolgozással érintettet megillető jogosultságok a GDPR szerint az

 • adathordozhatósághoz való jog,
 • kezelt adatokhoz történő hozzáféréshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozásához való jog,
 • törléshez való jog.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá azt is kérni, hogy az adatkezelő ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek – akár közvetlenül is – továbbítsa, ha az alábbi konjunktív feltételek fennállnak:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, és
 • nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog azonban nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A közvetlen továbbítással kapcsolatosan fontos kiemelni, hogy az adattakarékosság alapelvének érvényesülnie kell a fogadó oldalon is, tehát a fogadó adatkezelőnek a saját folyamatai, illetve tevékenysége szerint nem szükséges személyes adatok kezelésére nincs jogosultsága. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem jelenti a személyes adatok automatikus törlését és nem érinti az eredeti megőrzési határidőt.

Az érintett hozzáférési joga

Az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan gyűjtött személyes adatokhoz és ahhoz kapcsolódó információkhoz (adatkezelés céljai, adatok kategóriái, adatok tárolásának tervezett időtartama stb.) hozzáférést kapjon, valamint arra, hogy észszerű időközönként az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja-e jogát. Ez magában foglalja az érintett jogát arra is, hogy az egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokhoz – mint például a diagnózis, kezelőorvosok véleményei, beavatkozásokat tartalmazó egészségügyi dokumentációk – hozzáférjen.

Az érintett kérelmére tehát az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Ez a jog azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, beleértve az üzleti titkokat vagy a szellemi tulajdont. Figyelni kell viszont arra, hogy ezek a megfontolások nem eredményezhetik azt, hogy az adatkezelő ezekre hivatkozva az érintettől minden információt megtagadjon.

Az adatkezelőnek minden észszerű intézkedést meg kell tennie a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására. A célhoz kötöttség alapelvéből kiindulva azonban az adatkezelő nem őrizheti meg a személyes adatokat arra való hivatkozással, hogy az adatok megőrzésének célja, hogy a jövőben felmerülő lehetséges kérelmeket meg tudja válaszolni.

Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, de észszerű mértékű díjat felszámíthat.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen – többek között –  ha az közérdekű, továbbá az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelésen alapul, ideértve az ezeken alapuló profilalkotást is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozhasson a rá vonatkozó adatok e célból történő kezelése ellen. Az érintett figyelmét e jogára az érintettel történő első kapcsolatfelvétel során minden más információtól elkülönített tájékoztatóban kifejezetten és egyértelműen fel kell hívni.

Ezekben az esetekben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal

Fontos tisztázni az automatizált döntéshozatal, beleértve profilalkotás fogalmát a tiltakozáshoz való joggal kapcsolatban. A GDPR szerint az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve ha

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint a jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Automatizált adatkezelésen alapuló adatkezelést valósít meg például egy online hitelkérelem automatikus elutasítása vagy emberi beavatkozás nélkül folytatott online munkaerő-toborzás. Ilyen adatkezelésnek minősül a „profilalkotás” is, vagyis a természetes személyekre vonatkozó személyes jellemzők bármilyen automatizált személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelése, különösen az érintett munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes preferenciáira vagy érdeklődési körökre, megbízhatóságra vagy viselkedésre, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó jellemzők elemzésére és előrejelzésére, ha az az érintettre nézve joghatással jár vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti.

Mindazonáltal megfelelő garanciák mellett megengedhető a rendeletben megnevezett kivételek esetében az efféle adatkezelésen alapuló döntéshozatal, amelybe beletartozik az érintett külön tájékoztatása és az ahhoz való joga, hogy emberi beavatkozást kérjen és kapjon, különösen hogy kifejtse álláspontját, hogy magyarázatot kapjon az ilyen értékelés alapján hozott döntésről és hogy megtámadja a döntést.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban a vállalkozásoknak akként kell felkészülniük, hogy 2018. május 25-től az automatikus döntéshozatalt (például profilalkotást) alkalmazó vállalkozásoknak ki kell alakítaniuk az érintettek automatizált adatkezelésen alapuló döntések rájuk vonatkozó meghozatala elleni tiltakozását lehetővé tévő gyakorlatukat. Meg kell adniuk az érintetteknek az automatizált döntéshozatalról szóló előzetes tájékoztatást, továbbá biztosítaniuk kell az emberi beavatkozás lehetőségét.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Ha az adatkezelés jogellenes, az érintett az adatok törlése helyett kérheti pusztán azok felhasználásának korlátozását.

Ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéségez, érvényesítéséhez vagy védelméhez az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a továbbiakban korlátozza az adatkezelést.

Végül, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelés korlátozása arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fenti esetek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

A vállalkozást terhelő további kötelezettség az érintetti jogosultságokkal kapcsolatban

Az adatkezelő minden címzettet tájékoztatni köteles a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Továbbá az érintett kérésére az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia ezen címzettekről.

Panasztételhez való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, és a tisztességes eljáráshoz való jog követelményével összehangban hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az e rendelet alapján elfogadott rendelkezések értelmében őt megillető jogokat sértették, vagy ha a felügyeleti hatóság nem jár el valamely panasza alapján, illetve részben vagy egészben elutasítja vagy megalapozatlannak tekinti panaszát, vagy nem jár el olyan esetben, amikor fellépése az érintett jogainak védelme érdekében szükséges lenne. A panasz benyújtását követően vizsgálatot kell lefolytatni, amely bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti.

GDPR cikksorozatunk 2. része
This is Photoshop’s version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet.
Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.
Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit.

© 2018 Mihalics Ügyvédi Iroda